Laatst bijgewerkt: 28 februari, 2023

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op deze website. Deze gebruiksvoorwaarden geven de voorwaarden weer die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Gebruikmaking van deze website betekent dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en dat u ermee instemt en u zich eraan zult houden.

Servier kan op elk gewenst moment deze website aanpassen, evenals de regels die op het gebruik ervan van toepassing zijn. Wijzigingen worden op de website aangekondigd, dus let daarop als u de website gebruikt. Indien u de website blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn aangekondigd, aanvaardt u dergelijke wijzigingen. De datum van laatste wijziging van deze website vindt u op de ‘home’ pagina onderin.

Eigenaar van dzee website is:

Servier Nederland Farma B.V. (“Servier”)
Postbus 672, 2300 AR Leiden
Nederland

De website wordt door de hostingprovider van webbureau 23G ondersteund.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De algemene structuur, de software, de tekst, beelden, al dan niet ondersteund door animaties, know how en alle andere relevante elementen die onderdeel uitmaken van deze website behoren exclusief toe aan Servier. Alle inhoud van deze website wordt beschermd door nationaal, Amerikaans, Europees en buitenlands auteursrecht. U mag niets van de inhoud kopiëren, aanpassen, uploaden, downloaden, verzenden, her-publiceren of distribueren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met uitzondering van gebruik voor uw eigen, niet-commerciële doeleinden. Behalve zoals bepaald in de voorgaande zin wordt niets in deze website opgevat als het verstrekken van een vergunning of andere rechten volgens enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of andere intellectuele eigendom van Les Laboratoires Servier of enige derde. Onbevoegd gebruik van een handelsmerk, dienstmerk of logo van Servier of van Les Laboratoires Servier kan een schending van federaal of nationaal merkenrecht inhouden en is derhalve niet toegestaan.

2. Informatie van technische aard

U erkent in staat te zijn om toegang tot deze website te krijgen en deze website te gebruiken. U bent ervoor verantwoordelijk om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen opdat inhoud die u van deze website haalt, vrij van virussen is.

U begrijpt dat de huidige website 24 uur per etmaal / 7 dagen per week toegankelijk is, behalve als er sprake is van overmacht, computerproblemen, problemen gerelateerd aan telecommunicatiediensten of problemen van technische aard. Servier behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te onderbreken in geval van onderhoud.

3. Relevante informatie met betrekking tot het web

Servier geeft geen garantie dat het sturen van gegevens via het internet 100% veilig is. Ondanks dat Servier zich inspant om de noodzakelijke maatregelen te nemen om veilige overdracht van gegevens, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens, mogelijk te maken, verstrekt Servier hiermee geen garantie noch kan Servier verzekeren dat deze directe of indirecte overdracht van gegevens veilig is. Dit betekent dat u accepteert dat het verstrekken van uw gegevens voor uw eigen risico geschiedt, zelfs als wij ons inspannen om de gestuurde informatie zo goed mogelijk te beveiligen.

4. Inhoud van de website

Servier stelt de inhoud met grote zorgvuldigheid samen. Deze website biedt geen medisch advies of professionele adviesdiensten. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene bron van informatie wat betreft de daarin behandelde onderwerpen (zoals data van congressen, bijeenkomsten, symposia etc.), maar wordt uitsluitend op een ‘zoals is’- en ‘als beschikbaar’-basis aangeboden als genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden. De inhoud van deze site kan op geen enkele wijze de adviezen van een beroepsbeoefenaar, zoals bijvoorbeeld arts of apotheker, vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. U wordt aangemoedigd om informatie hierin vervat te verifiëren met andere bronnen en om deze informatie zorgvuldig door te nemen met uw behandelend arts.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie die op deze website beschikbaar is, kan Servier betreffende de juistheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid ervan, niets garanderen. Servier wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, of deze nu is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of deze nu veroorzaakt is door een vergissing, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de website. Dit geldt ook voor op de website vermelde publicaties. Die zijn voor verantwoordelijkheid van de auteur.

Gebruik van de website en de daarop beschikbare informatie is op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om informatie die op deze website vermeld staat te controleren voordat u erop vertrouwt.

Servier aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

  • de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de informatie die wordt ontsloten of waartoe toegang wordt verkregen via deze website;
  • enige schade als gevolg van een ongeautoriseerde toegang tot de website waardoor de inhoud en/of de informatie aangepast is;
  • schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met toegang tot of gebruik van de website (waaronder mede wordt begrepen schade aan uw computersysteem als gevolg van virussen) en/of als gevolg van publicaties op de website.

6. Afgescheiden gedeelte van de website ten behoeve van beroepsbeoefenaren

De website is in twee delen onderverdeeld:

  • een deel dat voor een ieder toegankelijk is;
  • een deel dat uitsluitend toegankelijk is voor beroepsbeoefenaren.

Een beroepsbeoefenaar is een arts, apotheker en al die professionals die als zodanig door de wet als beroepsbeoefenaar zijn gedefinieerd. Dit afgescheiden gedeelte kan reclame voor uitsluitend receptgeneesmiddelen bevatten. Indien dit het geval is, is dit gedeelte slechts toegankelijk met een password en nadat de betrokkene zich heeft geïdentificeerd als beroepsbeoefenaar.

7. Uw verplichtingen als gebruiker

U zult de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen (in het bijzonder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de overdracht daarvan). U onthoudt zich in het bijzonder van enig handelen of het doen van uitlatingen waardoor de privacy, reputatie, respect, voorkomen of veiligheid van een andere gebruiker of persoon in gevaar wordt geschonden.

Deze website kan links naar websites bevatten die door andere partijen worden onderhouden. Servier heeft geen controle over die gelinkte websites en Servier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die gelinkt zijn met deze website. Dergelijke links houden niet in dat Servier materiaal op een andere site onderschrijft en Servier wijst elke aansprakelijkheid af voor wat betreft uw bezoek aan dergelijke gelinkte websites. Servier biedt links naar andere websites aan voor het gemak van de gebruiker en toegang tot een andere website die gelinkt is met deze website is op eigen risico. Servier opereert in dit kader volgens de Nederlandse regelgeving en houdt zich aan de afspraken die er binnen de Stichting Code Geneesmiddelenreclame zijn gemaakt. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Servier een hyperlink naar deze website aan te brengen.

8. Persoonsgegevens beroepsbeoefenaar

Bij uw bezoek aan de website kan gevraagd worden om u te registreren om Servier in staat te stellen u berichtgeving, documentatie of downloads te sturen, die aan uw interesse beantwoorden. Indien u uw gegevens verstrekt en u zich bij Servier registreert, stemt u uitdrukkelijk ermee in dat Servier uw gegevens verwerkt en opslaat en informatie aan u verstrekt. U kunt zich ook weer afmelden door contact op te nemen met het hierna vermelde adres:

Servier Nederland Farma B.V.
Postbus 672, 2300 AR Leiden
Nederland

U kunt zich ook afmelden via een van onze Data Privacy Officers: martijn.voll@servier.com of thomas.bruyning@servier.com, of via telefoonnummer: 071- 5246700

Als u contact met ons opneemt, vermeldt u dan de naam van de website of andere internetbron die u hebt gebruikt of waaraan u persoonlijke gegevens hebt verstrekt, evenals de aard van de informatie die u hebt opgegeven. Servier doet vervolgens al hetgeen redelijkerwijs van Servier verwacht mag worden om uw informatie te verwijderen.

9. Dataverwerking

De door u verstrekte gegevens uit hoofde van het gebruik van deze website worden door Servier of door andere bedrijven waarmee Servier samenwerkt gebruikt om u van antwoord op uw vragen te voorzien. Servier kan uw IP-adres verzamelen voor de systeemadministratie, die gemachtigd is om die informatie te verwerken waarbij de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen. Onder de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u het recht tot inzage van de door Servier van u verwerkte gegevens en in geval van eventuele onnauwkeurigheden die te laten verbeteren.

10. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht haar keuze van rechtsregels. Servier verklaart niet dat de informatie op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere locaties en toegang tot de Servier-website is verboden vanuit locaties waar de inhoud van de Servier-website onwettig kan zijn. Degenen die ervoor kiezen om naar de website van Servier te gaan vanuit andere locaties doen dat op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt gehouden door een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig geldig en van kracht blijven. Een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden die slechts ten dele ongeldig of onafdwingbaar is, blijft volledig geldig en van kracht voor zover deze niet ongeldig of onafdwingbaar wordt gehouden. De partijen komen verder overeen dat een dergelijke ongeldige of onafdwingbare bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk de economische, zakelijke of andere strekking van die ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.

Versie laatst bijgewerkt op: maart 2023.