Laatst bijgewerkt: 1 februari, 2024

Privacybeleid Servier Nederland Farma B.V.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Servier. Servier gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en voldoet daarmee aan de toepasselijke wetgevingen inzake (persoons)gegevensbescherming. Continue bewaken wij de naleving van de toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming middels onze Data Privacy Officers.

De wetgeving inzake gegevensbescherming betekent alle wetgeving, wetten of regelgeving ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en met name hun recht op privacy, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De meest voor de hand liggende persoonsgegevens zijn naam en adres. Bijzondere vormen van persoonsgegevens zijn DNA of weefsel.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe en waarom Servier uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en wat uw rechten zijn in verband met deze verzameling en dit gebruik. Servier verzamelt alleen persoonsgegevens over u die nodig zijn voor een of meer van onze legitieme bedrijfsdoelen, of op basis van een wettelijke verplichting.

Informatie die Servier verzamelt en gebruikt

Servier verzamelt informatie rechtstreeks van u indien u ervoor kiest om een account aan te maken op een Servier website- of in Servier’s mobiele applicaties, wanneer u Servier belt of e-mailt, meedoet aan klinisch onderzoek, of op andere wijze rechtstreeks informatie aan Servier verstrekt. Daarnaast ontvangt Servier informatie van derden die van u toestemming hebben uw gegevens met Servier te delen en uit openbare bronnen.

Voorbeelden van informatie die Servier rechtstreeks van u kan verzamelen:

• Naam

• Titel en eventueel BIG registratie (geldt alleen voor zorgverleners)

• Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, postadres etc.)

• Gebruikersnaam en wachtwoord

Indien u meedoet aan klinisch onderzoek, vindt u meer informatie over uw rechten in het informatie- en toestemmingsformulier of PIF (Proefpersonen Informatie Formulier) dat u bij uw deelname gekregen heeft. U kunt ook altijd terecht bij uw behandelende arts.

Delen van uw gegevens en internationale doorgiften

Servier kan derde partijen betrekken in het kader van de dienstverlening om Servier bij te staan in de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, ter ondersteuning van op Servier rustende wettelijke verplichtingen of om de essentiële belangen van een persoon te beschermen of om de wettelijke rechten van Servier uit te oefenen, vast te leggen of te verdedigen. Servier zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan en ervoor zorgen dat de door Servier ingeschakelde derde partij zorgvuldig en in overeenstemming van de toepasselijke wet- en regelgeving met uw persoonsgegevens omgaat.

Servier kan tevens uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Servier-groep voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

Servier heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om het risico van ongeoorloofde en onrechtmatige bekendmaking van of toegang tot, of onopzettelijk(e) of ongeoorloofd(e) verlies, vernietiging, wijziging of schade van/aan uw persoonsgegevens te beperken. Zo lang de gegevens in de systemen van Servier zijn opgeslagen, zullen de in deze privacyverklaring uiteengezette beveiligingsmaatregelen te allen tijde van kracht zijn, en wanneer de gegevens in de systemen van derden worden opgenomen, zal Servier ervoor zorgen dat er overeenkomsten zijn aangegaan met deze derden waardoor deze derden tevens passende beveiligingsmaatregelen hebben doorgevoerd.

Indien een derde alle of een wezenlijk deel van de onderneming of activa van Servier verwerft, kunnen uw persoonsgegevens in verband met die verkoop worden verstrekt.

Opslaan van uw persoonsgegevens en uw rechten

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in de datasystemen van Servier. We bewaren uw gegevens in deze datasystemen zo lang dat nodig is voor Servier om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de legitieme bedrijfsdoelen van Servier. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

U kunt altijd contact opnemen met Servier indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens of informatie wilt verkrijgen over de persoonsgegevens die we van u hebben. U kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u kunt vragen om deze gegevens te corrigeren of te wissen. Opgemerkt dient te worden dat sommige van deze rechten kunnen zijn beperkt door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en dat Servier het recht heeft om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en bewaren om aan de op Servier rustende wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien u van mening bent dat uw privacy rechten zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

Contactinformatie

Onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw persoonsgegevens en die ervoor verantwoordelijk is u te helpen bij de uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Servier die aan het begin van deze privacyverklaring is beschreven. Indien u op een gegeven moment vragen of problemen heeft over/met deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Servier Nederland Farma B.V.
Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
servier-nl@servier.com

Ook kunt u telefonisch contact opnemen en vragen naar een van de Data Privacy Officers via telefoonnummer (algemeen): 071-5246700 of mailen naar martijn.voll@servier.com of thomas.bruyning@servier.com.

Laatste update: februari 2024